Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIE FRISSE PEPER
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 58619690

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten zoals frisse peperopleidingen en/of frisse peperprikkels en/of frisse pepermolens, enzovoort van Operatie Frisse Peper. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.operatiefrissepeper.nl, worden bij iedere offerte overlegd en op eerste verzoek nogmaals gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Operatie Frisse Peper niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Operatie Frisse Peper is bevestigd;
4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Operatie Frisse Peper ter kennis heeft gebracht en Operatie Frisse Peper alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Operatie Frisse Peper de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Operatie Frisse Peper er vanuit dat de offerte verwoordt hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Operatie Frisse Peper desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
3. Operatie Frisse Peper stelt haar aanbiedingen samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding en -uitvoering, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken zoals prijsopgaven derden. Operatie Frisse Peper bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen;
4. Operatie Frisse Peper stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor een bepaald project, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Operatie Frisse Peper bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (vaste investering);
5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag; Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de
tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten. Beloning kan ook geschieden per dagdeel;
6. Bijzondere materiaalkosten, kosten locatie en de verzorging, reiskosten van de trainers, begeleiders, experts zijn niet inbegrepen in de offerte (lees: investering);
7. Wijzigingen tijdens een project door Operatie Frisse Peper in de uitvoering mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van inhoudelijke, artistieke, culturele en/of esthetische aard zijn;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Operatie Frisse Peper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan het reserveren (van materialen), boekingen, opvragen van prijzen voor een locatie, enzovoort. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Operatie Frisse Peper en deze algemene voorwaarden;
2. Operatie Frisse Peper heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen garantieverplichting. Technische adviezen, mogelijkheden, creatieve of culturele tips worden naar beste geweten gegeven;
3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en opdrachten zullen door Operatie Frisse Peper als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten. Ook kunnen dit omstandigheden betreffen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien;

Artikel 4. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen derden zoals locatiekosten, die Operatie Frisse Peper in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro's tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Operatie Frisse Peper gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen;
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van boekingen, materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Operatie Frisse Peper gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. De wederpartij is verplicht in een dergelijk geval de reeds door Operatie Frisse Peper
betaalde boekingskosten voor een locatie te voldoen. Restricties bij gemaakte boekingen / afspraken bij derden (zoals reserveringen), komen altijd voor rekening van de wederpartij die de boeking / afspraken heeft geannuleerd;

Artikel 5. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de opdracht en enkel in overleg;
3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Operatie Frisse Peper alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
5. Alle door Operatie Frisse Peper gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

Artikel 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Operatie Frisse Peper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Operatie Frisse Peper kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
2. Operatie Frisse Peper is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, waaronder creatieve en artistieke begeleiders, die niet in dienst zijn bij Operatie Frisse Peper;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Operatie Frisse Peper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Operatie Frisse Peper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Operatie Frisse Peper zijn verstrekt, heeft Operatie Frisse Peper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Operatie Frisse Peper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 7. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING
1. Operatie Frisse Peper is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
Operatie Frisse Peper hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;
2. Voorts is Operatie Frisse Peper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Operatie Frisse Peper op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Operatie Frisse Peper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Operatie Frisse Peper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Operatie Frisse Peper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
2. Operatie Frisse Peper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van Operatie Frisse Peper voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Operatie Frisse Peper in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Operatie Frisse Peper om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. Wederpartij dient Operatie Frisse Peper altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders
vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Operatie Frisse Peper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Operatie Frisse Peper toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
6. Operatie Frisse Peper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
7. Operatie Frisse Peper is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Operatie Frisse Peper zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Operatie Frisse Peper is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Operatie Frisse Peper namens wederpartij zijn ingeschakeld;
8. Wederpartij is gehouden Operatie Frisse Peper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Operatie Frisse Peper ten behoeve van wederpartij;
9. Operatie Frisse Peper is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van goederen van de wederpartij of haar deelnemers;

Artikel 9. RECLAMEREN
1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden / prestatie dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden / prestatie / team dag / workshop, te worden gemeld aan Operatie Frisse Peper. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Operatie Frisse Peper in staat is adequaat te reageren. Operatie Frisse Peper zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
2. Indien een klacht gegrond is, zal Operatie Frisse Peper de opdracht alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen opdracht niet meer mogelijk of zinvol is, zal Operatie Frisse
Peper te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
4. Reclame is niet mogelijk indien:
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Operatie Frisse Peper (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
- aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

ARTIKEL 10. OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht is Operatie Frisse Peper gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;
2. Onder “overmacht” aan de zijde van Operatie Frisse Peper wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Operatie Frisse Peper tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Operatie Frisse Peper, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
3. Operatie Frisse Peper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Operatie Frisse Peper;

Artikel 11. ANNULERING / VERZETTEN
1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een project, zijn alle door Operatie Frisse Peper ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar en gelden de volgende restitutieregelingen;
- Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de 1e interventie is de wederpartij verplicht 50% van het voor het traject overeengekomen totaaltarief te vergoeden;
- Bij annulering tussen vier en acht weken 75%;
- Bij annulering tussen nul en vier weken 100%
2. Verzetten is kosteloos mits dit verzoek uiterlijk 4 weken voor aanvang van het project Operatie Frisse Peper heeft bereikt;

Artikel 12. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Operatie Frisse Peper of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
2. Operatie Frisse Peper behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Operatie Frisse Peper ter zake rechthebbende is;

Artikel 13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. Operatie Frisse Peper ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Operatie Frisse Peper bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
4. Operatie Frisse Peper verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Operatie Frisse Peper wettelijk verplicht is te bewaren. Operatie Frisse Peper is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Operatie Frisse Peper wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Operatie Frisse Peper is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Operatie Frisse Peper. Operatie Frisse Peper mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 14. PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Operatie Frisse Peper is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Operatie Frisse Peper moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Operatie Frisse Peper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Operatie Frisse Peper gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. Deze voorwaarden zijn in januari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant.
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.